SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Wnioski o odszkodowanie łowieckie na terenach dzierżawionych przez Koło Łowieckie Nr 44 DANIEL w Sierakowie należy składać u:

PIOTR MIKOŁAJCZAK

GROBIA 3

tel. kontaktowy 510-069-753

Wniosek powinien zwierać w szczególności:
imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Zawiadomienie o zasiewie

  WNIOSEK O SZACOWANIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

WAŻNE. Szacowanie szkód po nowemu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż począwszy od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

  1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
  2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
  3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  4. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  5. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
  6. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
  7. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
  8. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
  9. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód.

 

 

Copyright © 2014 by KL DANIEL.
All Rights Reserved.